iT121
สำรวจเข้าอนุบาล-1

20160128-01-2561ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของแพทย์ทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และต้องรับราชการชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ผสด.35) และต้องไปทำการตรวจเลือกในเดือนเมษายน 2561

 


 

อนุบาลตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการให้บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานงบประมาณเงินรายได้ และพนักงานราชการ แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิสวัสดิการบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2564
ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลสิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล


0003

okok

icon5-1

images

91100264_0_20170108-155703